Privacy Statement

Privacy Statement

Hengelsportvereniging De Rietvoorn is gevestigd te Ommen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059083. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging De Rietvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging De Rietvoorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van Hengelsportvereniging De Rietvoorn.
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging De Rietvoorn (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of medewerker bij Hengelsportvereniging De Rietvoorn;
d. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging De Rietvoorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer(s);
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. BSN-nummer;
j. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
l. browsercookies;
m. foto’s;
n. strafrechtelijke gegevens.

1.3 Hengelsportvereniging De Rietvoorn kan deze gegevens gebruiken voor:

• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving;
• het verstrekken van de wedstrijdtoestemming(en);
• het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
• promotionele doeleinden;
• door de overheid opgelegde verplichtingen.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging De Rietvoorn via telefoonnummer 0529-454972 of per e-mail: info@hsv-derietvoorn.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging De Rietvoorn persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging De Rietvoorn met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging De Rietvoorn.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging De Rietvoorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging De Rietvoorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging De Rietvoorn kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportverenigingen en specialistenorganisaties waarvan u lid bent en Sportvisserij Nederland;
• NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging De Rietvoorn indirect lid is;
• verwerkers van Hengelsportvereniging De Rietvoorn (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving;
• de overheid

4.2 Hengelsportvereniging De Rietvoorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging De Rietvoorn daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Ommen, 8 mei 2018